Bongta      

幼學故事瓊林 - 鳥獸

상학(相學) : 2009. 9. 24. 22:54


幼學故事瓊林은 中國古代傳統的蒙學讀本이다.
이중 鳥獸편을 옮겨둔다.


사용자 삽입 이미지


□鳥獸
龍為靈蟲之長,虎乃諸獸之王。麟鳳龜龍,謂之四靈;犬豕與雞,謂之三物。
驊騮騄駬,皆馬之號;太牢大武,乃牛之稱;羊曰柔毛,又曰長髯主簿;豕云剛鬣,又云烏喙將軍。
鵝名舒雁,鴨號家鳧;雞有五德,鳳備九苞;家豹烏圓,貓之美譽;韓獹楚獷,犬之別名。
麒麟騶虞,俱為好仁之獸;螟螣蟊賊,皆是害稻之蟲;無腸公子,螃蟹之名;綠衣使者,鸚鵡之號。
狐假虎威,謂借勢而為惡;養虎貽患,謂留禍以累身。猶豫,喻人之多疑;狼狽,比人之相倚。
勝負未分,不知鹿死誰手;基業易主,正如燕入他家。雁到南方,先至為主,後至為賓;雉名陳寶,得雄則王,得雌則霸。
刻鵠類騖,為學而未成;畫虎類犬,弄巧而反拙。美惡不稱,謂之狗尾續貂,貪謀不足,謂之巴蛇吞象。
前門拒虎,後門進狼,言禍之繼至;不入虎穴,焉得虎子,言事之必成。趨利,如群蟻之附羶;愛子,如老牛之舐犢。
無中生有,何異蛇之添足;進退兩難,有似羝之觸藩。杯中蛇影,自起猜疑;乏馬塞翁,難分禍福。
龍駒誇陸士龍之異,鳳雛稱龐士元之奇。王猛捫蝨而談世務,寧戚飯牛而取上卿。
楚王式蛙怒,以其敢死;丙吉問牛喘,恐其失時。以數人而制於虎,比事之難;走韓盧而搏蹇兔,喻事之易。
有勢莫能為,雖鞭之長,不及馬腹;制小安用大,割雞之事,焉用牛刀。食母之鳥曰梟,食父之獸曰獍。
鶺鴒以喻弟昆,鳳凰以比夫婦。腰纏騎鶴,謂富貴而登仙;瞎馬臨池,謂逼人之險語。
黔驢之技止此,鼯鼠之技易窮。強兼併者曰鯨吞,為小賊者曰狗盜。隋珠彈雀,譬得少而失多;投鼠忌器,恐為甲而傷乙。
事多曰蝟務,利微曰蠅頭。心惑曰狐疑,色喜曰雀躍。愛屋及烏,謂因此而失彼。輕雞愛騖,謂舍此而圖他。
唆惡而使為非,教猱升木;及恩而不知報,得魚忘筌。倚勢害人,真似城狐社鼠;空存無用,何殊陶犬瓦雞。
勢不能敵,猶螳臂之當車;人而速死,若浮蝣之在世。以小而欲制大,越雞奚能伏鵠卵。
跖犬吠堯,固曰吠非其主;鵲巢鳩占,居然安享其成。緣木求魚,極言其難得;按圖索驥,又恐其失真。
惡人藉勢,如充之負嵎;窮人無歸,如魚之失水。九尾狐,譏其太奸。獨眼龍,誇其有勇。
指鹿為馬,趙丞相之欺君;叱石成羊,黃初平之得道。卞莊勇能擒兩虎,高駢射可貫雙鵰。
鷦鷯巢林,不過一枝;鼹鼠飲河,不過滿腹。人之所棄,有如狐雛腐鼠;人之所仰,比於起鳳騰蛟。
魚游釜中,偷生不久,燕巢幕上,棲止不安。妄之稱奇,譬如遼東之豕;所見甚小,譬之井底之蛙。
出人頭地,鶴立雞群;非偶相從,雉求牡匹。天上石麟,誇小兒之邁眾;人中騏驥,比名士之超凡。怡堂燕雀,不知後災,甕裡醯雞,安能廣見。
馬牛而襟裾,謂人之無禮義;沐猴而冠帶,謂人之不恢宏。羊質虎皮,言其有阿無實;守株待兔,言其抱拙無能。
鮒魚待西江水,比人之甚窘,蛟龍非池中之物,比人之有為。
執牛耳,尊人主盟,望人汲引。
鴻雁哀鳴,悲下民之失所;狡兔三窟,譏貪夫之巧營。風馬牛勢不相干,常山蛇首尾相應。
百足死而不僵,千歲龜死而留骨。
大丈夫寧為雞口,毋為牛後,士君子豈甘雌伏,定要雄飛。毋侷促如轅下駒,毋委靡如牛馬走。
人有禮義,庶免相鼠之刺;徒能言語,何異禽獸之心。

'상학(相學)' 카테고리의 다른 글

焦氏易林 2/2  (0) 2010.12.20
焦氏易林 1/2  (0) 2010.12.20
오만  (4) 2009.09.30
幼學故事瓊林 - 鳥獸  (0) 2009.09.24
幼學故事瓊林 - 身體  (0) 2009.09.24
상(相)과 심(心) 2  (0) 2009.09.18
횡재(橫財)  (0) 2009.09.08
Bongta LicenseBongta Stock License bottomtop
이 저작물은 봉타 저작자표시-비영리-변경금지 3.0 라이센스에 따라 이용행위에 제한을 받습니다.

  댓글 쓰기